KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma Metni Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) tarafından hazırlanmıştır. Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle, faaliyetlerimize devam ettirmemiz gerekliliği sebebi ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekliliği temel prensibimizdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kavramının Açıklanması

Kanun gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz,  “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi )  tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İlgili mevzuatlar uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,  bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmek,  şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,  tüm hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek amacıyla saklanacaktır.

Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartları belirlemek kapsamında yasa gereği hazırlanması gerekmiştir.

Bununla birlikte aşağıdaki veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve sunulacak sağlık hizmetlerinin ve finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
 • Biyometrik Bilgileriniz: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 67nci maddesine göre kimlik doğrulaması yapılabilmesi amacıyla biyometrik (avuçiçi/parmak damar izi) verilerin
 • Halkla İlişkiler Yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları gibi bizi değerlendirmek için yaptığınız bildirimler
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz
 • Tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığınıza ilişkin kişisel verileriniz
 • www.bursagoz.com sitesi üzerinden gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz
 • Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz

Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi
 • İdare, Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
 • İlaç temini
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma
 • Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Araştırma yapılması
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi ) ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarca zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, her türlü hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, yasal sınırlamalar çerçevesinde, RESMİ faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen muhasebe  işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Şirketimiz, birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi )’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Bursa Çınar Sağlık Hizmetleri Turizm, Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş ( Bursa Göz Merkezi )’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir

Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenmişse bilgi talep etme
 3. Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme
 4. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 5. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
 6. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 7. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
 8. (f) ve (g) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 9. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 10. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK ONAY METNİ

 “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” nde yer alan bilgileri, açıklamaları tarafıma tanınan hakları okudum ve anladım.

Şahsıma ve/veya adına sağlık hizmeti alacağım velisi/vasisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerin “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”’nde yer verilen bilgiler, amaçlar ve açıklamalar doğrultusunda kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve açıklanmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay veriyorum.

Şikayet ve İletişim

Duaçınarı Mah. Barış Cad. No:3 Yıldırım BURSA
E-Posta: iletisim@bursagoz.com